Fen İşleri

Fen İşleri

1.  AMAÇ ve KAPSAM :

Bu prosedürün amacı, Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sorumluları ile birlikte tanımlamaktır.

Bu prosedür Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün verdiği tüm hizmetleri kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Alt Yapı  : Yer altı Kanalları (atık su kanalı, yağmur suyu kanalı)

Üst Yapı  : Bordür, Parke, yol Tretuar

Bina İnşaatı  : Belediyeye ait binaların yapım işleri

3. SORUMLULAR:

Bu prosedür Fen İşleri Müdürü tarafından hazırlanır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluk açısından Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü tarafından doğrulanır ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bu prosedürün yürütülmesinden müdürlükte görevli olan personel sorumludur. Prosedürün kullanıcıları da müdürlükte görev yapan personeldir.

4. PROSEDÜR AYRINTISI:

4.Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Esasları

Belediyemiz sınırlarında yaşayan kişilerin fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı ve mutlu sürdürmelerini sağlamak için gerekli yol, tretuar, hizmet binaları gibi tesislerin inşa edilmesini ve bakımını sağlar. Tüm alt yapı kuruluşları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordinasyonu sağlayarak İlçemizdeki yatırımların takibini sağlar. Ayrıca bazı yatırımlar, Yapım İhaleleri yapmak suretiyle gerçekleşmektedir.

4.1. Fen İşleri Kalemi

4.1.1  Gelen- giden evrak :

Müdürlüğümüze gelen dilekçelere bilgisayar ortamında kayıt numarası verilir. Fen İşleri Müdürü çalışma yapılması için ilgili personele havale edilir. Konu, ilgili personel tarafından incelenerek sonuçlandırılır. Yazışma gerektiği takdirde yazışma kurallarına göre Kalem Memuru tarafından yazışma tekniğine uygun olarak belediyemizde kullanılan Bilgisayar Programında yazılar yazılır ve imzalanır. Dış yazışmalarda Kalem Memuru, Fen İşleri Şefi ve Müdürü tarafından paraflanır ve Teknik Başkan Yardımcısı veya Başkana imzalatılır. Bilgisayardaki sistem üzerinden dış yazışmalarda Yazı İşleri Müdürlüğünden sayı alınır. Sayı alındıktan sonra evrakın bir nüshası Kalem Memuru tarafından arşivde dosyasına, bir nüshası zimmet defterine işlenerek Kurumlara veya vatandaşa gönderilir.

4.1.2   Dilekçelere yapılan işlemler

Bilgisayar ortamında ve resmi kayıtlı olarak gelen dilekçelerin mahallinde tetkik edilmesi, şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesi işlemi Fen İşleri Müdürü tarafından yapılmaktadır. Sözlü gelen şikayetler, Kent Bank servisine yönlendirilmektedir. E-posta aracılığı ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen talepler ise ayrı bir klasörde Kalem Memuru tarafından arşivlenir. Şikayet konusu ile ilgili personel tarafından yerinde tetkik edilerek çözüm yolları aranır. Şikayete konu olan sorun Belediyemizin görev alanına giren konularda ise program dahilinde çözülür, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiriyor ise sorunun giderilmesi için kurum ve kuruluşlarla veya şahıslarla konularına göre yazışma yapılır ve bu yazışmalarda da Müdürlük yazışma kuralları uygulanır. Bahse konu edilen yazışma kuralları, aynı zamanda e-posta aracılığıyla yapılan yazışmalarda da geçerlidir. Tüm yazılar, konularına göre yazışma klasörlerinde arşivlenir.

4.1.3  Müdürlüğe ait gizli evraklar

Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza edilmesi, arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun olarak arşivlenmesi işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü Kalem Memurluğu tarafından yapılmaktadır.

4.1.4  Meclis gündemlerinin takip işlemleri

Meclis toplantı gündemlerini takip etmesi ve müdürlüğün gündeme alınması gereken konusu var ise konu ile ilgili evraklarının hazırlanması işlemlerini her ay Fen İşleri Müdürlüğü Kalem Memurluğu tarafından yapılmaktadır.

4.1.5  Encümen gündemlerinin takip işlemleri

Meclis toplantı gündemlerini takip etmesi ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanması işlemlerini her hafta Fen İşleri Müdürlüğü Kalem Memurluğu tarafından yapılmaktadır.

4.1.6  Hakediş raporların kontrol işlemleri 

Yüklenici sözleşme ve eki olan şartnamelerdeki hükümlere ve iş programına göre yaptığı işlerden doğan alacakları için hakediş düzenler. Kontrol mühendisleri tarafından kontrolleri yapılır ve 4 adet yüklenici tarafından hakediş dosyası hazırlanır. Müteahhit ve Kontrol mühendisleri tarafından imzalanır.1 adet hakediş dosyası Müdürlüğümüzde arşivlenir.1 adet yükleniciye verilir.2 adet hakediş dosyası ödeme emri hazırlanmak üzere Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir.

4.1.7 Hakediş raporlarının ödeme işlemleri

Destek Hizmetler Müdürlüğüne ulaşan hakediş dosyasının ödeme emri yazıları hazırlanarak Müdürlüğümüze hakediş gelir. Fen İşleri Şefi ve Müdür veya vekili tarafından ödeme emri yazıları imzalanarak, Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırılır ve Mali Hizmetler Müdürlüğü aracılığı ile yükleniciye ödeme yapılır.

4.1.8  İhale ile yapılan işin tamamlanması

İş bitiminde Yüklenici dilekçe ile müracaat ederek işin tamamlandığını belirterek, geçici kabulünün yapılmasını talep eder. Dilekçe havale işlemlerinden sonra Kontrol Mühendisleri işin tamamlanıp, tamamlanmadığını kontrol eder ve tamamlandığını tespit ettiği takdirde gelen dilekçeye karşılık olarak Müdürlük Makamına işin geçici kabule hazır olduğu belirtilir. Müdür Geçici Kabul Heyetini belirler ve görevlendirme yazıları yazılır.

4.1.9  Geçici Kabul

Onaylanan heyet iş yerine gelerek yüklenici tarafından yapılan işleri kontrol eder ve işlerdeki eksiklikler yoksa geçici kabul teklif belgesi ile geçici kabul tutanağı hazırlanıp onaya (Müdüre) sunulur. Eksiklikler varsa tespit edilir geçici kabul tutanağından belirtilerek kabul yapılır. Biten işlerler ilgili iş bitirmeler düzenlenir ve Müdürün onayına sunulur.

4.1.10 Kesin Kabul

İşin geçici kabulü yapıldıktan12 ay sonra Yüklenici işin kesin kabulünün yapılması için bir dilekçe ile müracaat eder. Havale işlemlerinden sonra Kesin Kabul Teklif belgesi hazırlanır ve Müdürün onayına sunulur. Heyet onayının alınmasını müteakip Kesin Kabul heyeti, Kesin Kabul Tutanağını düzenleyerek Müdürün onayına sunar.

4.1.11 Teminat İadesi

S.G.K İlişiksizlik belgesi gelen işin Kesin Kabul Teklifi ve Kesin Kabul Tutanağı onaylanmışsa tamamı, sadece geçici kabulü onaylanmışsa yarısı yükleniciye iade edilmek üzere Mali Hizmet Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

4.1.12    İşçi Puantajlarının yapılması işlemleri

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı işçi personelin sabah ve akşam imzalarını alır, gelmeyenlerin imza yerini kapatarak amirine bildirir, sağlık kurumundan verilecek raporları takip edip müdüriyetin personel işlerine sevk etmek üzere dosyasında muhafaza eder, personelin izin durumlarını yapılan izin çizelgesine göre takip eder ve aksayan durumları günü gününe amirine bildirir, puantajları hazırlar ve imza defterleri ile beraber tetkik ve tasdik için amirine sunulması işlemleri her ay Fen İşleri Müdürlüğü Puantör Memuru tarafından hazırlanmaktadır.

4.2          Yol Yapım ve Bakım Şefliği:

4.2.1 İhale ile yapılan yolların kontrollüğü işlemleri

Müdürlük tarafından ihalesi yapılacak yolların imar planlarındaki metraj bilgilerini ve kullanılacak malzemelerin miktarlarının belirlenmesi, yolların yerinde kontrollüğünün yapılması ve yerindeki metraj- keşif bilgilerinin hazırlanması işlemlerini Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Eleman tarafından yapılmaktadır.

4.2.2  Kazı izni verilmesi 

Belediye sınırları içinde sokaklarda vatandaşların yapacakları doğalgaz ve elektrik abone kazıları için Kazı Ruhsat belgesi düzenlenir. Öncelik olarak vatandaştan dilekçe alınır. Agdaş kazı yapılacak yerin kendi formları üzerinde metrajını ve zemin kaplama cinsini belirtilir. Metrajı ve zemin kaplama cinsine göre Aykome birim fiyat tarifesine göre yol kaplama bedeli hesaplanır. Hesap İşleri Servisine gönderilmek üzere form üzerine yol kaplama bedeli yazılır. Hesap İşler Servisine ödeme karşılığı verilen dekont ile tekrar Müdürlüğümüze gelerek 2 nüsha 15 gün geçerliliği olan Kazı Ruhsatı verilir. 1 nüshası başvuru yapan kişiye verilir, diğer nüshası ise arşivlenir. Kazı yapılan yerin kaplaması asfalt ise programımıza alınarak tamiratı yapılır. Parke veya stabilize tamiratı ise yol ekiplerine haber verilerek tamiratı gerçekleştirilir.

Kaçak kazı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için Zabıta Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma sağlanır.

AGDAŞ, Türk Telekom, Sedaş sınırlarımızdaki sokaklarda kazı çalışması yapacakları zaman üst yazı ve kazı yapılacak yerleri gösteren kroki ile Kurumumuzdan izin alır.

Saski Genel Müdürlüğü kazı çalışması yapacağı zaman üst yazı ve kroki ile kazı yapacağını bildirir.

4.2.3  Kurumlarla yapılan protokol işlemleri 

Türk Telekom, Saski Genel Müdürlüğü kurumları ile Belediyemiz arasında her yıl yenilenen protokol imzalanmaktadır. Kurumların kazı yapmadan önce Belediyeye resmi yazı gönderir. İlgili kurum yetkilisi ile beraber olay yerine giderek ölçü yapılır. Belediye ve kurum yetkilileri ayrı ayrı ölçü alır. Kazı işlemi tamamlandığında kurum tarafından tamiratı için Belediyeye bilgi verilir. Kazı yapılan yerin kaplaması asfalt ise programa alınarak program dahilin de asfalt tamiratı yapılır. Saski Genel Müdürlüğünün kazı yaptığı yerin kaplaması asfalt ise tamiratını da kendisi yapmaktadır. Parke tamiratı Belediyemiz tarafından yapılmakta olup, yol ekiplerine haber verilerek tamirat gerçekleştirilir.

Belediyenin ölçümleri ile kurum ölçümleri karşılaştırılır. Ölçümler aynı ise AYKOME nin belirlemiş olduğu birim fiyat üzerinden kurumun ödeyeceği ücret hesaplanır. Ücretin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirilir. Ödenen kazı bedelinin dekontu arşivlenir. 

4.2.4  İmar yollarının açılması ve ıslahı çalışmaları

Vatandaş yeni yol açılması isteğini kurumumuza dilekçe ile başvuru yapar. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli Harita Mühendislerince imar planı ve kadastral planına göre aplikasyonu yapılır. Harita Mühendisince kırmızı ve siyah kodlar tespit edilir. İşgalli yerler bu esnada kişiler ile görüşülür ve boşaltılır. İş makinaları çalışmaya başladığında, yarma yapılacak yerlerin hafriyatı Büyükşehir’in döküm sahasına nakledilir. Dolgu yapılacak yerlere balast malzeme temin edilerek serilir ve sıkıştırılır. Dere yatağı geçişi var ise derenin maksimum su taşıma seviyesi düşünülerek uygun çaptaki künkler döşenir veya menfez yapılır. Hafriyat ve dolgu işleri bittikten sonra açılan yolun tamamına stabilize malzeme greyder ile serilir ve silindir ile sıkıştırılır.  

4.2.5  İstinat Duvarı Yapımı         

İstinat duvarı yapımı toprak kaymasını önlemek amacıyla yapılan duvarlardır. İstinat duvarının yapılacağı istikamet belirlenir ve yerinde işaretlenir. Projesine uygun olarak taş duvar veya betonarme olarak yapılır. Yapılacak istinat duvarının genişliğine göre Temel pabucunun hafriyatı yapılır ve projesine göre inşa edilir. Yapılan duvarın arkası tahkimat taş ile doldurulur.

4.2.6        Bordür ve Tretuar Çalışmaları

İmar planına göre yol ve kaldırım genişliklerinin tespiti yapılır. İmar İşleri Müdürlüğünde görevli Harita Mühendislerince imar sınırları işaretlenir. Tecavüzlü olan sınırların İmar İşleri Müdürlüğünce tespiti ve tebligatları yapılarak Fen İşleri Müdürlüğünce yıkımı işlemleri için araç-gereç temin eder. İlgili Kamu kurumlarından elektrik ve telefon hatlarının yer altına veya imar sınırlarına çekilmesi için yazılı olarak bildirilir. Bu çalışmaların tamamlandığı yerlerde bordür ve tretuar ihtiyacı olan yerlere bordür ekibi çalışma alanına götürülür.

Asfalt yollarda mevcut kaldırım var ise hafriyatı yapılır ve sökülen bordürler depoya gönderilir. Kaldırım genişliğine göre gerektiği yerlerde asfalt Asfalt Kesme Makinesi ile kesilir. Kompresör ile asfalt kırılarak bordür altı yastık betonu yeri 20/30 cm hazırlanır. Yastık betonu atılarak bordürlerimiz yolun asfalt kotundan 20 cm. yüksek kalacak şekilde ipi çekilerek dizilir. Bordür aralarının derzleri yapılır. Tretuarların stabilize dolgusu 16 cm. boşluk kalacak şekilde yapılarak kompaktör ile sıkıştırılır. Sıkıştırılan stabilize üzerine 10 cm kum serilir, 6 cm‘lik kilitli parkeler döşenir. Tekrar kompaktör ile döşenen taşlar sıkıştırılır ve parke taşları arasına perdah kumu serilerek boşluklarının süpürge ile doldurulması sağlanır. Tretuar arkasında kalan boşluklar parke ile bağlantı yapılması için 300 doz beton ile dolgusu yapılır. Tretuarlarda su akışının sağlanması için parke taşları yola doğru gerekli eğim verilerek döşenir. Sokak başlarında puset ve özürlü geçişleri için geçiş yerleri asfalt kotu ile sıfır yapılır.

4.2.7        Parke Yol Yapımı Çalışmaları

Eğimli yollarda ve seçilen özel pilot bölgelerde yol kaplaması olarak parke yol yapılır. İlgili kurumlar ile alt yapılarının tamamlanması için gerekli yazışmalar yapılır. Alt yapı çalışmaları yapılan yollarda eğer üzerinde mevcut kaplaması var ise sökülür. Stabilizasyonu yapılarak, silindir ile sıkıştırması yapılır. Üzerine 10 cm kum serilerek 8 cm ‘lik parke taşlar döşenir. Üzerine perdah kum serilerek kompaktör ile sıkıştırması yapılır. Ve parke taşları arasında kalan boşluklar beton ile doldurulur.

4.2.8        Parke yol ve Tretuarların Tamiri

Yol ve tretuarda çöken veya bozulan kısımların sökümü yapılır. Sökülen taşların kenarları temizlenir ve fırçalanır. Çöken kısımların dolgusu yapılı ve kompaktör ile sıkıştırılarak parke taşları döşenir.

4.2.9        Asfalt Yol Kaplama Yapımı

Yol açılması ve ıslahı çalışmalarının yapılacak yerin İmar durumuna göre yolun İmar planlarına göre parsellerin terklerinin yapılıp ve İmar istikametinde problem olup olmadığı araştırılır. İşgali yapan kişiler ile bu esnada kişiler ile görüşülür ve boşaltılır. Çalışma yapılacak sokak için alt yapınsın tamamlanmış olması öncelikli şarttır. Bu konu ile ilgili olarak ilgili kurumlar ile gerekli bilgilendirme yazışmaları yapılarak asfalt yapılacak yol üzerinde kendilerine ait çalışma programlarında olup olmadığının tespiti yapılır ve alt yapı yapacak kuruluşlardan gelen teknik elemanlar tarafından inceleme ile alt yapının yeterli olup olmadığı hakkında bilgi alınır. Alt yapı çalışması yapılması gerekiyor ise acilen çalışmalarını tamamlamaları istenilir.

Eğer asfalt kaplanacak yolda daha önceden asfalt var ise kazınması gereken yerler asfalt kazıma makinası ile kazılır. Yolun temizlenmesi ve süpürülmesinden sonra Distribitör ile astar atılır. Bu sırada Yüklenici ile koordine edilen araçlar asfalt Plentine giderek sıcak asfaltı iş sahasına getirirler. Finisherin yol eğim ayarları yapılır ve getirilmiş olan sıcak asfalt finisherin (Asfalt serme makinesine) haznesine boşaltılır. Finisher sıcak asfaltın serimini yapar. Finisher ile yola serilen asfaltın sıkıştırması periyodik olarak silindir ile yapılır. Silindiraj süresinde bir noktadan silindirin en az 7-8 defa geçmesi gerekir. Yol çalışması yapılan bölüm sıcak asfaltın soğuyana kadar trafiğe kapalı tutulması sağlanır.

4.2.10    Tranşe üzeri Asfalt Tamir Çalışması

Muhtarlardan ve beyaz masaya şikayette bulunan vatandaşların asfalt tamiri yapılacak yol belirlenir. Alt yapı kuruluşlarının çalışmalarından sonra betonlanmış ve asfalt payı bırakılmış Tranşeler süpürge ile temizlenir. Asfalt ekibi tarafından asfalt yama çalışmaları yapılmaktadır. Betonlanmış kısımlara komple asfalt atılarak Tranşenin dolgusu bombeli olarak yapılır. Dolgusu yapılan Tranşenin asfaltı silindir ile sıkıştırılır. Asfalt yollarda meydana gelen çökme veya bozulmalarda bozulan kısımlar kazınır. Çökme var ise mevcut malzeme çıkarılarak yerine stabilize malzeme dökülerek sıkıştırılır. Kazılan yolun temizliği yapılır. Temizlenen kısma astar atılarak asfalt döküm işi tamamlanır.

4.2.11 Acil Asfalt Tamir İşleri 

Acil asfalt tamir işlerini asfalt ekibi tarafından yapılmaktadır. Asfalt ekibi ile birlikte acil olan talep ve şikayetler doğrultusundan küçük asfalt yamaları kompaktör ile asfalt sıkıştırılır. Çalışmalarda kırılması gerek görülen yerlerde kompresör makinesi ile kırımlar yapılmaktadır.

4.2.12 Kar ve buz ile mücadele işleri

Kış mevsiminde yağışla mücadelede gerekli olan tüm önlemlerin alınması, her zaman her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilmesi ve görevli personele verilmesi, personele vardiyalı olarak iş programı oluşturularak kar yağışı esnasında ve buzlanma olduğu zamanlarda Tuz serpme aracı kamyon üzerinde ekip ile tuz serpme, greyder ile yoğun kar yağışlarında küreme yolları ile karla mücadele edilmektedir. Merkezi yerlerde ekipler kaldırımlarda kar temizleme işleri yapmaktadır. Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üst yapı sorunlarını tespit ederek olumsuzluklar hızlı bir şekilde giderilmektedir.

4.2.13    Muhtelif İnşaat İşleri

Ahşap veya çelik kalıp işleri, Soğuk Demir bağlanması, belediyemize bağlı binaların onarımları, merdivenli yol yapımı vb. uzmanlık isteyen işleri de Yol Yapım ve Bakım Şefliği talep geldiği zaman yerine getirmektedir.

4.2.14    Ambar işleri

Atölyeden malzeme talebi gelir ve stokları incelenir. Malzeme stoklarda mevcut değil ise Destek Hizmetler Müdürlüğünü bildirilir ve malzemeye ilişkin satın alma ve ihale onay belgesi düzenlenir. Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından teklifler dağıtılır ve değerlendirilir. Piyasa fiyat araştırması tutanağı ile malzeme gönderilir ve muayene kabul komisyonu tarafından malzeme muayene edilir.

4.3  Makine İkmal Amirliği

4.3.1 Araç tamir işleri

Birimlerden arıza bilgisi gelir ve arıza hakkında bilgi alınır. Arıza bilgisine göre uygun personel gönderilir ve araç şantiyeye götürülür. Aracın tamiratı yapılacağı yerin tespiti için Destek Hizmetler Müdürlüğü ile görüşülerek gerekli evrakların hazırlanması sağlanılır. Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından teklif dağıtılarak değerlendirilir ve teklifi uygun görülen oto tamircisine araç tamiri yaptırılır.Tamiri yapılan araç ilgili birime teslim edilir.

4.3.2 Vatandaşlara kamyon, kepçe ve greyder desteği verilmesi işleri

İş yoğunluğumuz göz önünde bulundurularak, vatandaşın iş makinası talebi gerçekleştirilir. İş makinası talebi mücavir alan içinde ise talep ettiği iş makinası cinsine ve Gelirler tarifesindeki birim fiyatına göre tutar belirlenir. Ücretin tahsili için Gelirler servisine yönlendirilir. Yatırılan ücreti dekontu geldiğinde iş programı incelenir ve uygun zamanda talep gerçekleştirilir.

4.3.3 Yeni araç alımı işlemleri

Birimlerden yeni araç talebi gelmesi üzerine değerlendirilir ve Başkanlık onayına sunulmak üzere üst yazısı hazırlanır. Başkanlık tarafından onay geldiğinde alım onayı için Meclise sunulmak üzere üst yazısı hazırlanır. Meclis tarafından onay verildiğinde alım türü belirlenir. DMO veya ihale yolu ile araç alımı gerçekleştirilir. DMO dan araç alımı yapılacak ise gerekli yazışmalar yapılır.Yazışmalar sonrasında araç bedeli yatırılır ve muayene kabul komisyonu oluşturularak aracın kabulü yapılır. Sigorta ve Fenni muayene işlemleri ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden araç plakasının tescili yapılır. Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından demirbaş kaydı yapılır.

4.3.4  Elektrik Arıza Birimi

4.3.4.1  Elektrik arızalarının değerlendirilmesi işlemleri

Birimler tarafından tamir, bakım isteği üzerine ilgili ekip birime yönlendirilir. Tamir için malzeme gerekiyor ise Müdürlüğümüz tarafından Taşınır İşlem Fişi doldurularak Destek Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçirilir ve malzemenin alınması sağlanılır. Malzemenin gelmesi ile gerekli tamir, bakımı yapılır.

4.3.4.2 Hoparlör tamiratı ve takılması işlemleri

Vatandaşlar tarafından gelen hoparlör arızası veya hoparlör takılması talebi üzerine ilgili ekip olay yerine gönderilir ve gerekli incelemelerini yapar. Hoparlör arızası veya hoparlör takılması için malzeme alımı gerekiyor ise Müdürlüğümüz tarafından Taşınır İşlem Fişi doldurularak Destek Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçirilir ve malzemenin alınması sağlanılır.

Gerekli malzemeler alındıktan sonra tamiratı yapılır.

Hoparlör takılması talebi ilgili ekip tarafından uygun görüldüğünde takım işlemi yapılır.

4.3.5  Kaynakhane Birimi

4.3.5.1 Kaynakhanenin çalışma işlemleri

Verilen işlerin yapımına başlamadan önce çalışma sırasında ve sonrasında oluşabilecek her tür olumsuzluklara karşı gerekli iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili her türlü (havalandırma, yanıcı patlayıcı maddeler v.s) ve diğer emniyet tedbirleri alır ve uyar. Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin gerekli kaynak işlerinin yapılması, Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan kaynak işlerinin yapılması, park alanlarında oyun grupları ve spor aletlerinde meydana gelen kaynak işlerinin yapılması, atölyede imal edilen bilumum elektrik kaynağına ait işleri yapılması, oksijenle demir kesim işleri gibi faaliyetleri yapar. Kaynak onarımı işlerini yaparken gördüğü ve tespit ettiği fakat kendisine iletilmemiş ve atölyesinin sorumluluğuna giren arızaları onarmak, tespit ettiği arıza diğer atölyeleri ilgilendiriyorsa sorumlusuna bilgi verir.

5.      İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi

Kamu İhale Kanunu Standart Formları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İl Özel İdareleri ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliği

4857 sayılı İş Kanununun ilgili Yönetmelikleri

Kazı Ruhsatı Formu

 


Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz

Çerez Politikası