Serdivan Tarihi

İŞYERİ KİRALAMA İLANI

 SERDİVAN  BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

İ L A N

1-Belediye Encümeninin 18.10.2018 tarih ve 388,389 sayılı kararları ile; Serdivan Belediyesi mülkiyetindeki aşağıdaki tabloda bilgileri mevcut 2(iki) adet işyerinin işletme hakkı, 2886 sayılı D.İ.Kanununun 45’nci maddesine göre (açık arttırma usulü ) ile 3 (üç) yıllığına 15.11.2018 Perşembe günü yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2886 sayılı D.İ.K.'nun 45'nci  maddesine  GÖRE KİRALANACAK İŞYERLERİ

SIRA NO

MAHALLE+MEVKİİ

PARSEL

 KULLANIM DURUMLARI

YÜZÖLÇÜMÜ  M2

SÜRESİ

MUHAMMEN BEDELİ    (AYLIK KİRA)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İSTİKLAL MAHALLESİ    (28 K 4 PAFTA) 403.SOKAK

TRAFİK PARK

İŞYERİ (KAFETERYA)

186 M2 KAPALI,  235 M2 AÇIK ALAN

3(ÜÇ) YIL

4.500,00 TL.

5.000,00 TL.

15 KASIM 2018

SAAT 14,30'DA

2

KEMALPAŞA MAHALLESİ KARABAŞ SOK.NO:19/1/3

1427

İŞYERİ (OTOPARK-PAZAR ALANI)

1.892,00 M2 KAPALI ALAN

3(ÜÇ) YIL

4.000,00 TL.

4.500,00 TL.

15 KASIM 2018

SAAT 14,45'DE

2-İhale, Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yukarı tabloda belirtilen saatlerde sırası ile yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3-Kiraya verilecek işyerlerinin ihale saatleri, aylık muhammen kira bedelleri kira süreleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

4-Geçici teminat miktarı tabloda belirtildiği gibidir. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 15 KASIM 2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırması gerekmektedir.

5-      İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1-   Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2-   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

          5.2.1-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.(Bu belgelerin olmaması halinde, sözleşme imzalamadan önce bu belgeleri yaptırıp Belediyemize ibraz etmek zorundadır.)

               5.2.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

               5.3-   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.           

               5.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

               5.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

                5.3.3- Yüz kızartıcı ve ağır hapis gerektiren suçlardan sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınacak belge.                                             

               5.4-    İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.              

               5.5- 2(iki) nolu sıradaki işyeri(otopark) her hafta Çarşamba günleri 03.00 ve 24.00 saatleri arasında, Belediyemiz tarafından sebze pazarı olarak  kullanılacaktır.

5.6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler.

6-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, her ihale için ayrı ayrı 200,00 TL.’sı karşılığında Belediyemiz Gelirler Servisinden temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.

7-Kira bedellerini yıllık dönemler halinde peşin olarak, Belediye veznesine veya banka hesabına ödemek zorundadır.

8-Birden fazla işyerinin kiralama ihalesine katılacaklar, her ihale için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını ayrı ayrı düzenleyip 15.11.2018 Perşembe günü saat 14,00’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

9- İhaleye ilişkin her türlü harç, pul ve ilan bedelleri vs. masraflar istekliye aittir.

10-İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29’uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                

11-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.                                                                                                                               

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Mehmet KOCABAY

                                                                                                                                          Belediye Başkan V.

Daha fazla okumak için tıklayınız