Serdivan Tarihi

DAĞYANCOLI'DA 1 ADET İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ

SERDİVAN  BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

İ L A N

1-Belediye Encümeninin 27.09.2018 tarih ve 354 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait ; Dağyoncalı Mah. Konak sok. No:76 (469) parselde kayıtlı bulunan, yaklaşık 40 m2 kapalı alanlı işyeri,18.10.2018 Perşembe günü saat 14.30’da, 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45’inci maddesine göre yapılacak ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhale,Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3-Kiraya verilecek işyerinin aylık muhammen kira bedeli 250,00 TL.(iki yüz elli türk lirası)

4-Geçici teminat tutarı 300,00 TL.’dır.18 EYLÜL 2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar yatırmak zorunludur.

5-      İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.a-  Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. kimlik no, vergi levhası,

5.b-   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

               5.c-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

               5.d-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.           

               5.e- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

            5.f-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, vekalet eden kimselerin vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir.

               5.g-Adli sicil belgesi                                             

               6-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların, ihale şartname ve eklerini almaları zorunludur.

7-Kira bedelleri yıllık olarak, peşin tahsil edilecektir.

8-İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 18.10.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

         9-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

       10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.                                                                                                                                   

Daha fazla okumak için tıklayınız